ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์  รัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2531 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ประเภทโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสการศึกษา ในระยะแรกที่จัดตั้งโรงเรียน ยังไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน หน่วยงานของรัฐอาทิ หน่วยจัดสรรที่ดินพัฒนาพื้นที่ห้วยบางทราย   กองร้อยทหารพรานที่ 2210               บ้านสานแว้  สถานีตำรวจภูธร ตำบลกกตูม ตลอดจนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกันเสียสละแรงงาน  ทุนทรัพย์        ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3  ห้องเรียน  ให้  1  หลัง เป็นอาคารไม้  มุงสังกะสี

            เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในวันที่ 16  พฤษภาคม  2531  โดยอาจารย์ชัยชนะ  พลรัตน์  (อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงหลวงวิทยา ขณะนั้น) รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์-  รัชมังคลาภิเษก เป็นการชั่วคราว จนกระทั่งวันที่  13 มิถุนายน  2531        กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายปรีชา  คล่องดี  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์  จังหวัดมุกดาหาร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

            วันที่ 21  พฤศจิกายน  2533  นายปรีชา   คล่องดี  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร  จังหวัดมุกดาหาร  โดยกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้  นายสรรเพชญ   อาจวิชัย                        ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์  จังหวัดมุกดาหาร     มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์  รัชมังคลาภิเษก  จนถึงวันที่  30  กันยายน  2535

            วันที่  1   ตุลาคม  2535  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้  นายวรวิทย์   สุพร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร  ให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์  รัชมังคลาภิเษก  จนกระทั่งถึงเดือนมกราคม  2538  กรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์  รัชมังคลาภิเษก

            วันที่23  พฤศจิกายน  2540 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุวรรณ  ตรีขัน  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ให้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์-  รัชมังคลาภิเษก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์  รัชมังคลาภิเษก  ตั้งแต่วันที่  9  ธันวาคม  2540  จนถึงวันที่ 2  มีนาคม  2543

วันที่ 3 มีนาคม  2543  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายวิทยา เขียวสังข์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 29  มีนาคม  22543 

         นายทศพล อาจหาญ  2546 -2549

        ว่าที่ พ.ต.บุญเทศก์  บุษมงคล 2549 - 2561
       
         นายศิริพร  บุญทะระ  พ.ศ. 2561-2563

         ปัจจุบันมีนาสาวนิชกานต์ ศรีหาพล  รักษาการในตำแหน่งผู้อำานวยการ  ปัจจุบันมีข้าราชการครู  13  คน  พนังงานราชการ  2  คน     ครูอตราจ้าง  - คน   นักการภารโรง   2  คน  

            โรงเรียนตั้งอยู่ที่บ้านปากช่อง  ตำบลกกตูม   อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  ในเนื้อที่ 109 ไร่  2 งาน   53 ตารางวา อยู่ห่างจากอำเภอดงหลวงเป็นระยะทาง  80 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร  ระยะทาง  154  กิโลเมตร