วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

              โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์  รัชมังคลาภิเษก มีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรมนำความรู้บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม