พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้พอเพียง
ประสานความร่วมมิกับชุมชนและส่วนราชการอื่นในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง