ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
7
13
20
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
18
12
30
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
34
31
65
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
13
10
23
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
10
12
22
1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
7
14
21
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
30
36
66
3
รวมทั้งหมด
64
67
131
6
       
ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
7
15
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
10
12
22
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
32
12
44
1
รวมมัธยมต้น
50
31
81
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
13
17
30
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
8
6
14
1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
6
13
20
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
27
38
65
3
รวมทั้งหมด
77
67
146
6ปีการศึกษา 2565
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
14
22
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
15
11
26
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
13
12
25
1
รวมมัธยมต้น
36
37
73
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
12
13
25
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
11
16
27
1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
8
6
14
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
31
35
66
0
รวมทั้งหมด
67
72
139
3