คณะผู้บริหาร

นายพรชัย ทวีโคตร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0868591303