กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ โคตถา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวีรภัทร งามศิลป์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0872334318