กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิเชียร ศรีพยอม
ครู คศ.3

นางสาวจิราภรณ์ โคตถา
ครู คศ.1