กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิยกร เหลือผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0870878831

นายชาญวุฒิ ขุรีทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0885862559

นายวรรธนะ ผางพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0835378802
อีเมล์ : wattana.phangpan.19@gmail.com

นายประดิษฐ์ ข้าตะโปน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ว่าที่ร.ต.นครชาย ซาเสน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0909162977
อีเมล์ : nakornchay@gmail.com