กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวรรธนะ ผางพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1