กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายมีนา เหล็กสีไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1