กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิชกานต์ ศรีหาพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0986078779

นาสาวจินตนา กุตระแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3